STATUT FUNDACJI MAŁE SERDUSZKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Krzysztof Górniak oraz Piotr Zarówny ustanowili aktem notarialnym Repertorium A numer 5599/2016, spisanym w dniu 24.X. 2016 r. w kancelarii notarialnej przed notariuszem Krzysztofem Legięć (53-329 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 1/1), Fundację „Małe Serduszka”.

 2. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Małe Serduszka", zwana dalej „Fundacją" zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 40) oraz na postawie Statutu.

 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

 4. Fundacja może używać nazwy w skrócie: Małe Serduszka, FMS lub MS.

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław, województwo dolnośląskie.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne.

 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 5. Dla prawidłowego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Dla prawidłowego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Fundacja używa pieczęci o nazwie Fundacja „Małe Serduszka” z podaniem miejsca jej siedziby.

 8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.

 9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 10. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. poz. 239 z zm.).

 11. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 12. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych oraz pensje i nagrody dla pracowników.

 13. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)

 14. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 15. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.

 16. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 1. Fundację tworzy się na czas nieokreślony.

 1. Organem nadzorującym Fundację jest:

  - minister właściwy do spraw kultury

  - minister właściwy do spraw oświaty

II. PRZEDMIOT i FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem Fundacji jest:

 1. działalność charytatywna

 2. udzielanie pomocy domom dziecka oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

 3. prowadzenie pomocy psychologiczno-prawnej oraz innych form pomocy

 4. kupowanie oraz przekazywanie sprzętu medycznego oraz leków, niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia dzieci

 5. przyjmowanie lub kupowanie, a także przekazywanie środków higieny osobistej oraz innych artykułów potrzebnych dla prawidłowego rozwoju dzieci

 6. przeprowadzanie remontów oraz doposażanie dziecięcych oddziałów szpitalnych oraz innych instytucji

 7. przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym sytuacjom niepełnosprawności poprzez integrowanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności, tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych, wspieranie i promocja ich inicjatyw

 8. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej

 9. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami

 10. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne

 11. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

 12. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

 13. pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

 14. pomoc kobietom samotnie wychowującym dzieci

 15. pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym

 16. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych

 17. pomoc finansowa i rzeczowa

 18. fundowanie stypendiów

 19. wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 20. pomoc w edukacji dzieciom z rodzin ubogich

 21. wsparcie dzieci w domach dziecka znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych czy zimowych

 22. inne działania związane z pomocą na rzecz dzieci

Celem Fundacji jest:

 1. prowadzenie działalności o charakterze ochrony i promocji zdrowia oraz ratowania życia ludzkiego

 2. prowadzenie kampanii i akcji społecznych

 3. wspieranie oraz prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym

 4. promowanie autorskich i innowacyjnych rozwiązań

 5. kultywowanie i promowanie twórczości oraz muzyki tworzonej przez dzieci i dla dzieci

 6. działanie na rzecz promocji, organizacji i rozwoju wolontariatu oraz innych działalności na rzecz dzieci i młodzieży

 7. promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz turystyki wśród rodzin, jak również propagowanie postaw proekologicznych

 8. promowanie miejsc przyjaznych rodzinom i dzieciom

 9. inne działania związane z promocją

Celem Fundacji jest:

 1. przeprowadzanie zbiórek rzeczy potrzebnych dla dzieci

 2. przeprowadzanie zbiórek pieniędzy na cele Fundacji

 3. przeprowadzanie innych zbiórek

Celem Fundacji jest:

 1. ochrona praw dziecka

 2. organizowanie szkoleń, konferencji oraz seminariów

 3. branie udziału w projektach terapeutycznych

 4. organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci

 5. rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz pomocy dzieciom

 6. prowadzenie działalności gospodarczej, badawczej i wydawniczej

 7. działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 8. działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa

 9. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 10. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych

 11. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych

 1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł

 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji

 3. współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji

 4. współpracę z osobami znanymi

 5. współpracę z firmami i osobami o dobrych sercach

 6. współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą

 7. współpracę z przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi

 8. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami o podobnych celach statutowych

 9. współpracę z samorządem terytorialnym, środowiskami naukowymi, biznesowymi, artystycznymi, politycznymi i mediami w kraju i za granicą w ramach prowadzonej przez Fundację działalności

 10. współpracę z innymi instytucjami w celu realizacji celów Fundacji

 1. organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, doradztwa oraz różnych form upowszechniania wiedzy, umiejętności i postaw dla ochrony, wspierania a także promocji życia i zdrowia dzieci

 2. organizowanie i prowadzenie różnorodnych programów oświatowo - wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka

 3. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób społecznie wykluczonych, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów i warsztatów mających na celu przywrócenie poczucia własnej wartości, godności osobistej, siły sprawczej oraz służących kreowaniu postaw inicjatyw i samodzielności

 4. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej oraz organizowanie kursów, szkoleń

 5. rozwijanie edukacji ekologicznej, w tym upowszechnianie odnawialnych źródeł energii i produkcji zdrowej żywności

 6. kreowanie liderów - animatorów życia publicznego oraz przygotowywanie animatorów i organizatorów czasu wolnego między innymi w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i rekreacji

 7. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej

 8. organizowanie aukcji, koncertów i festiwali /krajowych i międzynarodowych/, warsztatów edukacyjno - twórczych oraz integracyjnych

 9. przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym sytuacjom związanym z niepełnosprawnością bezrobociem i patologią społeczną

 10. prowadzenie działalności gospodarczej

 11. gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych, odsetek bankowych i innych

 12. organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych

 13. organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych

 14. przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajane niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzanie do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich

 15. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych

 16. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego

 17. rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów

 18. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce

 19. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa

 20. dofinansowywanie działalności domów dziecka

 21. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży

 22. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci

 23. finansowanie kosztów leczenia dzieci

 24. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci

 25. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin

 26. organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży

 27. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności

 28. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację

 29. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji

 30. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji

 31. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych

 32. współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

 33. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych

 34. tworzenie i prowadzenie banku informacji o warunkach panujących w placówkach wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych

 35. organizowanie i sponsorowanie konkursów na najlepsze placówki oświatowe, wychowawcze, opiekuńcze i zdrowotne w kraju, współpraca z placówkami wdrażającymi nowe kierunki i metody wychowania, nauczania i leczenia

 36. organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej

 37. organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci

 38. finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia

 39. organizowanie i przeprowadzanie konkursów, plebiscytów, wydarzeń i innych inicjatyw zgodnych z celami Fundacji

 40. zakładanie placówek dostosowanych do potrzeb rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych

 41. produkcję spotów informacyjnych związanych z tematyką działalności Fundacji

 42. fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych

 43. poszukiwanie Sponsorów nastawionych na współpracę z Fundacją i służących pomocą w jej działaniach statutowych

 44. działalność fundraisingową (pozyskującą) pomoc i wsparcie – organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą

 45. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

 46. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji na rzecz dzieci

 47. inne formy działalności charytatywnej

 48. inne formy działalności na rzecz dzieci

III. MAJĄTEK FUNDACJI

 1. Majątkiem założycielskim Fundacji jest mienie Fundatorów - to jest kwota 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczeń fundatorów

 2. darowizn, spadków, zapisów

 3. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających, osobowości prawnej

 4. dochodów wynikających z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 5. dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego i z praw majątkowych

 6. dochodów z działalności gospodarczej, w tym sprzedaży

 7. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz

 8. środków finansowych, nieruchomości i ruchomości, nabytych przez Fundację w toku jej działania

 9. odsetek bankowych

 10. funduszy Unii Europejskiej

 11. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i pozarządowej

 12. depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych

 13. operacji finansowych

 14. inwestowania majątku firmy

 15. innych form pozyskiwania funduszy na realizację celów Fundacji

 1. Dochody fundacji uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów działalności Fundacji, pokrycie kosztów opłacenia pensji dla członków Fundacji oraz finansowanie działalności gospodarczej Fundacji

 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków jej organów, jej pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

 3. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów, jej pracowników oraz osób bliskich bez pisemnej zgody Fundatorów

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 3. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 5. Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.

 6. Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach programu działań Fundacji – przeznacza wniesione środki.

 7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą

IV. ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji

 2. Zarząd Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem opiniującym i kontrolującym działalność Fundacji.

 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą łączyć członkostwa z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 4. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje odpłatnie oraz przysługuje im zwrot kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w pracy Rady.

 1. Rada składa się z: a) Przewodniczącego Rady Fundacji oraz b) członków Fundacji w liczbie do 2 (dwóch) osób

 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji powołują Fundatorzy.

 3. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzja Rada Fundacji.

 4. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków v-ce Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji

 5. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Fundację przy dokonywaniu czynności prawnych z Zarządem Fundacji.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą: pisemnej rezygnacji, śmierci, nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, naruszenia postanowień statutu Fundacji, trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności, zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji, prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz następuje wg poniższych zasad: Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 8 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpią Fundatorzy lub co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zwierać uzasadnienie. Powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Fundator lub co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne.

 7. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady i upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań z działalności Fundacji za rok poprzedzający koniec kadencji Rady.

 8. W przypadku, gdy po upływie kadencji Rady Fundacji nowy jej skład nie został powołany, Rada dotychczasowa spełnia swoje funkcje do czasu powołania nowej Rady Fundacji.

 9. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

 10. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:

  - inicjowanie i nadzór głównych kierunków działania Fundacji

  - uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji

  - wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji

  - podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli działalności Fundacji w tym kontroli ksiąg rachunkowych, słuszności i celowości poczynionych wydatków

  - przyznawanie nagród wyłonionym w tajnym głosowaniu, a powołanych przez Zarząd pracowników Fundacji

  - wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji

  - wspieranie Fundacji od strony promocyjnej

  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych

  - sprawdzanie dokumentów dotyczących Fundacji

  - wydawanie opinii w sprawach, dotyczących funkcjonowania i działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd

  - realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Fundacji

 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku, na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.

 3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.

 4. Przewodniczący ma obowiązek poinformowania Zarządu Fundacji o planowanym posiedzeniu Rady Fundacji

 5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu.

 6. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 7. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

 8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.

 9. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.

 10. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos.

 11. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu są obecne co najmniej 2 osoby, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

 12. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (mail)

 13. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch Prezesów Fundacji oraz członków Zarządu w liczbie 1 (jednego).

 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani jednomyślnie przez Fundatorów Fundacji.

 3. Zarząd Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania

 4. Fundator może sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie.

 5. Fundator nie może być odwołany ze sprawowanych funkcji, może natomiast z nich sam zrezygnować.

 6. Powołanie do Zarządu następuje na czas nieokreślony.

 7. Fundatorzy jednomyślnie decydują o składzie Zarządu.

 8. Fundatorzy jednomyślnie decydują o wynagrodzeniu Zarządu Fundacji oraz innych jej pracowników.

 9. Kadencja rozpoczyna się z dniem przyjęcia uchwały o powołaniu członków Zarządu.

 10. W przypadku gdy po upływie kadencji Zarządu Fundacji jego nowy skład nie został powołany, Zarząd Fundacji w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

 11. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

 12. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 1. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.

 2. W razie śmierci Fundatora, w jego miejsce wchodzą osoby wskazane w testamencie. W przypadku braku takiego wskazania, w skład Zarządu Fundacji wchodzą zstępni Fundatora. W przypadku braku zstępnych, w miejsce zmarłego Fundatora wchodzą inni spadkobiercy ustawowi.

 3. Zarząd Fundacji kierowany jest jednomyślnie przez Prezesów Fundacji

 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 5. Do zakresu kompetencji zarządu należy podejmowanie decyzji, a w szczególności:

  - reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich

  - kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

  - opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji

  - zarządzanie majątkiem Fundacji

  - przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

  - ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji

  - sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji

  - tworzenie i znoszenie oddziałów, filii, zakładów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów wewnętrznych

  - powoływanie i odwoływanie osób do pełnienia stanowisk kierowniczych i samodzielnych w jednostkach organizacyjnych Fundacji

  - organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalnością gospodarczą Fundacji

  - uchwalanie regulaminów wymaganych przez obowiązujące przepisy i niniejszy statut

  - wnioskowanie o połączenie bądź likwidacji Fundacji

  - podejmowanie decyzji dotyczących spraw majątkowych w stosunkach pomiędzy fundacją, a Prezesami i członkami Zarządu Fundacji, w tym wynikających ze stosunku pracy

  - podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji oraz połączenia z inną Fundacją

  - podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji

  - ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji, Członków Rady Fundacji oraz pozostałych pracowników i przyznawanie im nagród

  - przygotowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i ustalanie oraz zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji

  - zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd lub Fundatorów regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji

  - uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji

  - ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej

  - uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji

  - podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, Fundacji

  - realizowanie uchwał Rady Fundacji

  - tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji

  - wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku

  - sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji

  - sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości

  - ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym

  - zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji

  - ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację

  - ustalanie podziału pracy między członkami Zarządu

  - podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu

  - powoływanie biur krajowych (Biuro) i zagranicznych (Misji) oraz mianowanie ich kierowników, a także ich likwidacja

 6. Dyrektorzy i kierownicy powoływani są przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

 7. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu

 8. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do ważności Uchwały wymagana jest obecność 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Prezesa, przy czym decyzje zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich ilości rozstrzyga głos Prezesa.

 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 11. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację przed Sądem.

 12. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

 13. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji

 14. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

 15. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

 16. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

 17. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

 18. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

 19. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

 20. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

 21. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

 22. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

 23. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 24. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

 25. Fundatorzy, członkowie Zarządu Fundacji oraz członkowie rodzin wymienionych osób, mogą uczestniczyć w akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych bezpośrednio przez Fundację lub z jej udziałem.

 26. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji.

 27. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 1. Oświadczenia woli, w imieniu Fundacji składają 2 (dwaj) członkowie Zarządu Fundacji.

 2. Oświadczenia woli dotyczące zobowiązań majątkowych Fundacji nie przekraczających 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) może składać Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji o zaciągnięciu zobowiązań finansowych w kwocie powyżej 10.000,00 zł ( słownie : dziesięciu tysięcy złotych) składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

 4. Zadania pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, w stosunku do pracowników wykonuje Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Fundacji.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w zakresie:

  - PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek

  - PKD 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

  - PKD 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

  - PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  - PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

  - PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

  - PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

  - PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

  - PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  - PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  - PKD 56.29Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  - PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

  - PKD 58.11.Z - Wydawanie książek

  - PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

  - PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet

  - PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  - PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

  - PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

  - PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  - PKD 59.20.Z - Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  - PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

  - PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  - PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  - PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  - PKD 60.10.Z - Nadawania programów radiofonicznych

  - PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

  - PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych

  - PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

  - PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  - PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

  - PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  - PKD 72.20.Z - Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  - PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

  - PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

  - PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna

  - PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzki (public relations) i komunikacja

  - PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  - PKD 73.10.F - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

  - PKD 73.10.H - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki

  - PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

  - PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

  - PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  - PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  - PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  - PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  - PKD 85.14.A - Działalność fizjoterapeutyczna

  - PKD 85.14.D - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

  - PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  - PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  - PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  - PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

  - PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  - PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

  - PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

  - PKD 85.60.Z - Działalności wspomagającej edukację

  - PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  - PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  - PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  - PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

  - PKD 90.04.Z - Działalności obiektów kulturalnych

  - PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

  - PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych

  - PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  - PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

  - PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  - PKD 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych

  - PKD 94.99.Z - Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej

  - PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  - PKD 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  - PKD 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  - PKD 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  - PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  - PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację Kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami zarządzają kierownicy/ dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.

 3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

 4. Kierownik/ Dyrektor zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

 5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne

 7. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

 8. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację jej celów statutowych zgodnie z ustaleniami Zarządu Fundacji.

VI. ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian pierwotnego celu Fundacji, może natomiast poszerzyć go o inne cele zbliżone w swym charakterze.

 2. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.

 3. Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządów Fundacji.

VII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 1. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

 2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.

 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

  - zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji

  - wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 (trzech) miesięcy od ogłoszenia

  - sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli

  - sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu uregulowania zobowiązań

  - ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji

  - przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli

  - zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru

  - przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego

 1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej instytucji o zadaniach zbliżonych do celów statutowych Fundacji wskazanych w uchwale o likwidacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 2. W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o Fundacjach.

 4. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

 5. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

POBIERZ STATUT PDF