FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację Kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami zarządzają kierownicy/ dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.

3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

4. Kierownik/ Dyrektor zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

7. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

8. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację jej celów statutowych zgodnie z ustaleniami Zarządu Fundacji.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA BĘDZIE PROWADZONA W ZAKRESIE:

PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek

PKD 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.43.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie

PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

PKD 56.29Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

PKD 58.11.Z – Wydawanie książek

PKD 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet

PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

PKD 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 59.20.Z – Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

PKD 60.10.Z – Nadawania programów radiofonicznych

PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych

PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych

PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

PKD 72.20.Z – Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych

PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna

PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzki (public relations) i komunikacja

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 73.10.F – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

PKD 73.10.H – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki

PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami

PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

PKD 85.14.A – Działalność fizjoterapeutyczna

PKD 85.14.D – Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi

PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem

PKD 85.60.Z – Działalności wspomagającej edukację

PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza

PKD 90.04.Z – Działalności obiektów kulturalnych

PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych

PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych

PKD 94.99.Z – Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej

PKD 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

PKD 95.21.Z – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

PKD 95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Masz pytania dotyczące naszej działalności?
KONTAKT